Käyttöehdot

Päivitetty 20.08.2021

TASKSHARE OY:N TOIMEKSIANTOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 1. Yleiset ehdot

TaskShareOy:n (”TaskShare”) tuottaman ja ylläpitämän TaskShare toimeksiantopalvelun (”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Palveluun sovelletaan lisäksi TaskShare Oy:n Tietosuojaselostetta. Palvelun käyttö edellyttää Käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän ja TaskSharen välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelussa. Uudet ehdot korvaavat aikaisemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot. Mikäli Käyttäjä on oikeushenkilö, Käyttäjää edustava henkilö vakuuttaa Palvelun käytöllä tai Palveluun rekisteröitymisellä olevansa oikeutettu edustamaan oikeushenkilöä.

Määritelmät

Näissä Käyttöehdoissa:

 • ”Tilaajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hankkii tai yrittää hankkia tiettyä palvelukokonaisuutta Suorittajalta Palvelun kautta;
 • ”Toimeksiannolla” tarkoitetaan Tilaajan Palvelun kautta Suorittajalta tilaamaa palvelukokonaisuutta;
 • ”Suorittajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa Toimeksiannon suorittamisesta ja toteutuksesta.
 • Tilaaja ja Suorittaja ovat yhdessä ”Käyttäjä” tai ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

Käyttöehtojen rakenne

Näiden Käyttöehtojen rakenne on kolmiosainen seuraavasti:

 • Käyttöehtojen ensimmäinen osa (I. Yleiset ehdot) koskee kunkin Käyttäjän ja TaskSharenvälistä sopimussuhdetta
 • Käyttöehtojen toinen osa (II. Tilaajaa koskevat ehdot) koskee Tilaajan ja TaskSharenvälistä sopimussuhdetta
 • Käyttöehtojen kolmas osa (III. Suorittajaa koskevat ehdot) koskee Suorittajan ja TaskSharen välistä sopimussuhdetta.
 • Käyttoehtojen neljäs osa (IV. Myyntiehdot) koskee osto- ja myyntitapahtumaan liittyviä asioita kuten maksupalvelun ehtoja, reklamaatio tilanteita sekä palautusoikeutta.

Yhteistyön juridinen luonne

Palvelun käyttö muodostaa sopimussuhteen TaskSharen ja Käyttäjän välille. Tilaajan ja Suorittajan eikä Suorittajan ja TaskSharen välille ei muodostu työsuhdetta.

Käyttöoikeus Palveluun

Käyttäjä saa näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun Toimeksiantojen hankkimista tai suorittamista varten. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttöoikeus ei sisällä oikeutta Palvelun ohjelmistoon (lähdekoodi). Käyttäjän TaskSharelta mahdollisesti käyttöönsä saamat Palvelun käytön mahdollistavat ja siihen liittyvät tunnisteet, kuten Palvelun käyttäjätunnus ja salasana, säilyvät TaskSharen omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun on päättynyt. Käyttäjän näiden Käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun on henkilökohtainen.

 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta tai ilmaista käytön mahdollistavia tunnisteita kolmannelle osapuolelle ilman TaskSharen etukäteistä kirjallista suostumusta. Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen Rekisteröitymällä Palveluun ja tarjoamalla Toimeksiantoja Käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja luvallinen tilaamaan toimeksiantoja. Palveluun Suorittajaksi voivat rekisteröityä 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

Tästä huolimatta alle 15-vuotias henkilö, joka on täyttänyt 14 vuotta, voi rekisteröityä ja käyttää Palvelua huoltajan suostumuksella nuorten työntekoa koskevien säännösten mukaisesti. Rekisteröitymällä Palveluun Suorittajana Käyttäjä vakuuttaa olevansa

1)15-vuotias tai sitä vanhempi tai

2)14 vuotta täyttänyt, jonka huoltaja on antanut Palvelun käyttämiselle ja Toimeksiantojen suorittamiselle suostumuksensa.

Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua Suorittajalla on kaikki tarvittavat viranomaisluvat (kuten työntekijän oleskelulupa), joita Toimeksiantojen suorittaminen Suorittajan kohdalla edellyttää. Käyttäjän tulee rekisteröityessään Palveluun luoda salasana ja käyttäjätunnus, jonka avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Palveluun rekisteröityminen edellyttää TaskShare-tilin luomista Käyttäjän sähköpostiosoitteella ja omilla henkilötiedoilla tai, Käyttäjän rekisteröityessä oikeushenkilön (esim. yhtiön) nimissä, kyseisen oikeushenkilön virallisilla tiedoilla. Palveluun rekisteröityminen on Käyttäjälle maksutonta.

Tilaaja maksaa Toimeksiannoista Palvelussa ilmoitetun hinnaston itse Suorittajalle. Käyttäjä ja TaskShare voivat myös erikseen sopia lisäpalveluista ja niihin sovellettavasta hinnoittelusta. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista, mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne-ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista sekä mahdollisten tarvittavien ylimääräisten vakuutusten ottamisesta. Vahinko-ja tapaturmatilanteita varten Tilaajan suositellaan ottavan tarvittavat vakuutukset vakuutusyhtiöltänsä tai Suorittajan omaltansa.TaskShare ei pelkkänä alustapalveluntarjoajana hanki erillisiä vakuutuksia osapuolille.

Käyttäjän yleiset velvollisuudet ja vastuut sekä TaskSharen oikeudet puuttua Palvelun käyttöön

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Palveluun rekisteröimänsä tiedot ovat paikkansapitävät ja oikeat sekä sitoutuu pitämään Palveluun rekisteröimänsä tiedot ajan tasalla. Käyttäjä vastaa profiilinsa sisällöstä sekä profiilin ja Palvelun asianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan tapahtuvasta käytöstä. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen tahon haltuun, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viipymättä TaskSharen asiakaspalveluun osoitteessa support@taskshare.fi. TaskSharella on tällöin oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua tavalla, joka loukkaa TaskSharen tai kolmannen tahon oikeuksia. Käyttäjän Tiedoilla tarkoitetaan tietoa, viestejä tai aineistoa, jotka Käyttäjä lisää tai linkittää Palveluun tai lähettää, linkittää tai välittää Palvelun kautta TaskSharelle, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle Palveluun rekisteröitymisen tai Palvelun käytön yhteydessä. Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän Tiedoista ja vakuuttaa, etteivät Käyttäjän Tiedot

 1. riko kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksia (määritelty jäljempänä) tai muita oikeuksia,
 2. ole loukkaavia, sopimattomia tai hyvän tavan vastaisia,
 • riko lakia tai viranomaismääräyksiä,
 1. aiheuta vahinkoa tai haittaa TaskSharelle, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille tai
 2. vahinkoa, häiriötä tai muuta haittaa Palveluun.
 3. Vastaa TaskShare:n asettamia Yhteisön Sääntöjä

Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän Tietojen TaskSharelle, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille aiheuttamista välillisistä ja välittömistä vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet (mukaan lukien Immateriaalioikeudet) tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Käyttäjän Tietoihin. Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vaatimuksista, jotka kolmas taho esittää TaskShareakohtaan ja jotka johtuvat Käyttäjän Palvelun käytöstä. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan TaskSharelle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten tai ohjeiden taikka näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. TaskSharella on oikeus harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta estää Palvelun käyttö sekä poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai saattaa olla vahingollista TaskSharelle, Palvelulle, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle taholle.

TaskSharen rooli toimeksiannoissa

Palvelu yhdistää Suorittajat ja Tilaajat Toimeksiantojen suorittamiseksi. Suorittajat eivät ole työsuhteessa TaskShareen eikä TaskShare osallistu Toimeksiantojen suorittamiseen. TaskShare ei valvo tai ohjaa Suorittajia näiden suorittaessa Toimeksiantoja. TaskShare ei vastaa Toimeksiannon suorittamisesta, sen laajuudesta, laadusta, aikataulusta, peruuntumisesta tai muusta Toimeksiannon suorittamiseen liittyvästä seikasta. TaskShare ei vastaa siitä, miten Toimeksiantoon liittyvää aineistoa käytetään, Toimeksiannon tulosten siirtymisestä Suorittajalta Tilaajalle eikä siitä, miten ja millä ehdoilla Toimeksiannon perusteella syntyneitä tuloksia voidaan hyödyntää. TaskShare ei ole vastuussa Käyttäjistä tai heidän luotettavuudestaan, eikä TaskShare ole korvausvelvollinen Käyttäjän kärsimistä tapaturmista, esinevahingoista tai mistään muista vahingoista, jotka tapahtuvat Toimeksiantojen aikana tai niihin perustuen taikka niihin liittyen. TaskShare ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Osapuolten välisestä toiminnasta, eivätkä millään tavalla liity Palvelun toimivuuteen tai sen ylläpitoon. TaskShare ei vastaa mistään sellaisesta seikasta, josta Osapuolet ovat suullisesti tai muutoin sopineet keskenään Palvelun ulkopuolella, kuten esimerkiksi Toimeksiannolle annettavasta takuusta tai lisätöistä. Osapuolten tulee sopia mahdollisesta alkuperäisen työn ylittävästä lisätyöstä keskenään.

Vastuunrajoitukset

Käyttäjä tiedostaa vastaanottavansa Palvelun ja käyttävänsä Palvelua täysin omalla vastuullaan. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan lain sallimiin tarkoituksiin. TaskShare ei pääsääntöisesti tarkasta Käyttäjien Tietoja. TaskShare ei vastaa Käyttäjien Tiedoista tai kolmansien osapuolten Palveluun lisäämästä sisällöstä, niiden oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä, eikä vastaa tällaisesta sisällöstä aiheutuneesta vahingosta. TaskShare ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä myöskään takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. TaskShare tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on”, ja Käyttäjä käyttää Palvelua ja TaskSharen tuottamia tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. TaskShare ei takaa Palvelun kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä eikä vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kuluista tai vahingoista. TaskShare ei myöskään vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. TaskShare ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa TaskSharen Palveluun tai näihin Käyttöehtoihin liittyvästä velvoitteesta, mikäli ylivoimainen este estää velvoitteen suorittamisen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, tietoliikennehäiriötä tai muuta näiden kaltaista syytä.

Muutokset Palvelussa

TaskSharella on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Palvelua, mukaan lukien Palvelun hinnoittelu- tai laskutusperusteita, palvelumaksuja tai työkorvauksen suuruutta milloin tahansa. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla TaskSharen sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai TaskSharen erikseen ilmoittamana ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. TaskSharella on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin TaskShare ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. TaskShare ei ole vastuussa Palveluun tai sen osiin tehtävien muutosten vuoksi Käyttäjältä edellytetyistä toimenpiteistä (kuten muutoksista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin) tai niiden kustannuksista. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, TaskSharella on oikeus välittömästi muuttaa Palvelussa ilmoitettuja hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

Linkit muille sivustoille

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien tahojen palveluihin. Tällaisiin kolmannen tahon tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen tahon käyttö- ja muita ehtoja, eikä TaskShare vastaa näiden sivustojen sisällöstä.Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palveluun edellyttäen, että linkitys on lainmukainen eikä se vahingoita TaskSharea tai TaskSharen mainetta. Muu TaskSharen verkkosivujen linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kiellettyä ilman TaskSharen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. TaskShare pidättää itsellään oikeuden poistaa omatoimisesti Käyttäjän luomia linkkejä, jotka eivät TaskSharen käsityksen mukaan ole näiden Käyttöehtojen mukaisia ilmoittamatta tästä erikseen Käyttäjälle.

Tietosuojajaevästeet

TaskShare käsittelee Käyttäjien henkilötietoja TaskShare Oy:n tietosuojaselosteen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että TaskShare saa käyttää hänen henkilötietojaan asiakassuhteiden hoitoon ja asiakasviestintään, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta, sähköiseen suoramarkkinointiin tietoyhteiskuntakaaren (917/2014, muutoksineen) 200 §:n nojalla sekä luovuttamaan henkilötietoja niille kolmansille osapuolille, jotka tietoja tarvitsevat palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Immateriaalioikeudet

Näissä Käyttöehdoissa Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), tavaramerkkejä, patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmalleja, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. Kaikki Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan TaskSharen omaisuutta. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. TaskShare pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei näillä Käyttöehdoilla anneta Käyttäjälle mitään Immateriaalioikeuksia Palveluun. Palveluun sisältyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttö tai julkaiseminen on kiellettyä ilman TaskSharen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Julkaisemalla tietoa Palveluun Käyttäjä myöntää TaskSharelle maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, jatkuvan, ei-yksinomaisen, siirrettävän, rojaltivapaan käyttöoikeuden tietoon, sekä oikeuden luovuttaa edelleen, käyttää, välittää tai muulla tavoin hyödyntää julkaistua tietoa kaikin tavoin. TaskSharella on oikeus oman harkintansa mukaan ja korvauksetta käyttää, uudelleenjulkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Käyttäjän Palvelun kautta lähettämää tai välittämää aineistoa TaskSharenliike-, tiedonvälitys-, pr-tai muussa toiminnassa.

Voimassaolo

Käyttöehdot ja Käyttäjän käyttöoikeus ovat voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi lopettaa käyttöoikeutensa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@taskshare.fi. TaskSharella on tällöin oikeus säilyttää Käyttäjän Tietoja sekä muita Käyttäjää koskevia tietoja siinä laajuudessa kuin on tarpeen Palveluun liittyvien muiden velvoitteiden, eri säännösten (ml kirjanpito- ja verolainsäädäntö) sekä muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseksi TaskSharen tietosuojaselosteenehtojen mukaisesti. TaskShare voi välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta perua myönnetyn käyttöoikeuden tai muutoin rajoittaa Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä on TaskSharen käsityksen mukaan toiminut tai toimii Käyttöehtojen taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa Käyttäjä ei ole oikeutettu mihinkään Toimeksiantoon liittyviin mahdollisiin maksunpalautuksiin. Sellaiset Käyttöehtojen mukaiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joilla on merkitystä Käyttöoikeuden päättymisen jälkeenkin, kuten Käyttöehtoihin perustuvat omistus-ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset, jäävät voimaan Käyttöoikeuden päättymisestä, irtisanomisesta, purkamisesta tai lakkaamisesta huolimatta. Käyttöoikeuden päättyminen, irtisanominen, purkaminen tai lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuvelvollisuudesta, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista.

Muut ehdot

Palveluun sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi TaskShareOy:n tietosuojaselostetta ja Yhteisön Sääntöjä. TaskSharella on oman harkintansa mukaan oikeus siirtää Palvelu, sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvätasiakkuudet ja kaikki näistä Käyttöehdoista aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai kolmannelle taholle ilmoittamalla tästä Käyttäjälle Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yhteydenotot

Näitä Käyttöehtoja ja Palvelua koskevat mahdolliset tiedustelut ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen: support@taskshare.fi

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Käyttöehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sekä olla vastaajana asuinpaikkansa käräjäoikeudessa. Kuluttajansuoja Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 1. Tilaajaa koskevat ehdot

Toimeksiannon tilaaminen ja suorittaminen prosessina

Tilaaja ja Suorittaja ovat lainmukaisesti satunnaisessa ja tilapäisessä Toimeksiantosuhteessa, jossa tehdystä Toimeksiannosta maksetaan työkorvausta. Suorittaja on lähtökohtaisesti yksityishenkilönä tehdessään satunnaista ja tilapäistä toimeksiantoa velvollinen hankkimaan tarvittavat Toimeksiannon suoritusvälineet itse.

Tilaaja tilaa Toimeksiannon jättämällä toimeksiantoilmoituksen Palveluun. Tilaaja vakuuttaa, että hän on oikeutettu tarjoamaan Palvelussa ilmoittamansa toimeksiannon. Tilaajan toimeksiantoilmoitus pyritään julkaisemaan Palvelussa mahdollisimman pian. TaskSharella on oikeus muokata toimeksiantoilmoitusta tai olla kokonaan julkaisematta sitä, jos TaskShare katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä ole julkaistavissa Palvelussa. Tilaaja vastaa siitä, että Toimeksiantojen suorittamisessa noudatetaan alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevia erityissäännöksiä, kuten lakia nuorista työntekijöistä (1993/998), mikäli Suorittaja on alle 18-vuotias. Tilaajan toimeksiantoilmoitus näkyy potentiaaliselle Toimeksiannon Suorittajalle. Suorittaja voi hakea avoimiin toimeksiantoihin ja Tilaaja valitsee ilmoittautuneiden joukosta Suorittajan. Toimeksianto syntyy, kun Tilaaja on valinnut ilmoittautuneiden joukosta Suorittajan Palvelussa. Tilaaja maksaa Toimeksiannosta Palvelussa ilmoitetun palvelumaksun (sis. ALV). Kun Tilaaja on valinnut Suorittajan, Tilaaja maksaa Palvelussa palvelumaksun TaskSharen valitseman maksupalveluntarjoajan kautta. Maksun jälkeen Tilaaja näkee valitsemansa Suorittajan yhteystiedot ja voi sopia Toimeksiannon yksityiskohdista Suorittajan kanssa. Palvelumaksun voi myös maksaa käyttämällä Tilaajan ansaitsemia, saatuja tai ostamia bonuspisteitä tai ilmaiskoodeja.

Mikäli tilaaja on saanut tunteja sponsoroituna on TaskSharella oikeus raportoida tilausten tiedot tuntien maksajalle / sponsorille tarvittaessa. Tilaajan katsotaan sitovasti tilanneen Toimeksiannon ja sitoutuneen maksamaan siitä ilmoitetun palvelumaksun, kun Tilaaja on valinnut Toimeksiannolle Suorittajan Palvelun kautta. Tilaaja myös vakuuttaa maksaessaan palvelumaksun maksavansa Suorittajalle Palvelussa sovitun työkorvauksen valitsemallaan tavalla Palvelun ulkopuolella. Mikäli Tilaaja TaskSharen näkemyksen mukaan käyttää Palvelua toimeksiantoilmoitusten tekemiseen ilman aikomusta valita Suorittaja (esimerkiksi työpaikkojen ilmoittamiseen), TaskSharella on oikeus poistaa toimeksiantoilmoitus ja veloittaa Tilaajalta 100€ suuruinen ilmoitusmaksu. Toimeksiannon aikana Suorittaja työskentelee itsenäisesti ilman Tilaajan johtoa ja valvontaa. Tilaaja voi kuitenkin valvoa Toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että työn lopputulos on sovitun mukainen. Muutoin kuin kulloinkin sovittua Toimeksiantoa suorittaessaan Suorittaja ei ole Tilaajan käytettävissä. Jos Suorittaja ei voi suorittaa Toimeksiantoa esimerkiksi sairastumisesta johtuen, Tilaaja ja Suorittaja voivat sopia Toimeksiannolle uuden ajankohdan. Mikäli Tilaaja ja Suorittaja eivät pysty sopimaan uudesta ajankohdasta, Tilaajan on oltava yhteydessä TaskShareen, joka voi halutessaan tarjota Tilaajalle mahdollisuuden etsiä uutta Suorittajaa Palvelussa. Tilaajan on kuitenkin kuva- tai muin todistein kyettävä todistamaan, että Suorittaja ei onnistunut suorittamaan Toimeksiantoa. Suorittaja voi myös järjestää itselleen sijaisen edellyttäen, että Tilaaja hyväksyy sijaisen. Jos Tilaajan ja Suorittajan välillä on erimielisyyttä suoritetun Toimeksiannon laadusta tai kestosta, Käyttäjän tulee reklamoida asiasta kirjallisesti osoitteeseen support@taskshare.fi viiden (5) päivän sisällä Toimeksiannolle asetetusta suorituspäivästä. Mikäli reklamaation kohteena oleva asia tulee ilmi vasta tämän jälkeen, Käyttäjän tulee reklamoida asiasta viiden (5) päivän sisällä siitä, kun asia tuli hänen tietoonsa.

Tilaaja ja Suorittaja voivat antaa toisilleen palautetta Palvelun kautta. TaskShare ei pääsääntöisesti tarkasta tällaista palautetta eikä ole vastuussa Tilaajan tai Suorittajan toisilleen antaman palautteen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta palautteesta osoitteeseen support@taskshare.fi. TaskShare pidättää oikeuden poistaa Palvelussa annetun epäasiallisen Palautteen Palvelusta. Elleivät Osapuolet sovi toisin keskenään, Tilaaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannosta sovitun palvelumaksun kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että Suorittajan lopullinen työmäärä alittaisi Toimeksiannossa sovitun työmäärän. Tilaaja myös sitoutuu suorittamaan Toimeksiannosta sovitun työkorvauksen Suorittajalle siitä huolimatta, että Suorittajan lopullinen työmäärä alittaisi Toimeksiannossa sovitun työmäärän. Tilaaja on vastuussa työkorvauksen suorittamisesta ja siihen liittyvistä tulorekisteri-ilmoituksista.

Erillinenasiakassopimus

Mikäli Tilaaja on sopinut erillisen asiakassopimuksen TaskSharen kanssa, sovelletaan näiden Käyttöehtojen ja asiakassopimuksen mahdollisessa ristiriitatilanteessa ensisijaisesti erillistä asiakassopimusta ja toissijaisesti näitä Käyttöehtoja.

III. Suorittajaa koskevat ehdot

Toimeksiannon tilaaminen ja suorittaminen prosessina

Tilaaja ja Suorittaja ovat lainmukaisesti satunnaisessa ja tilapäisessä Toimeksiantosuhteessa, jossa tehdystä Toimeksiannosta maksetaan työkorvausta. Suorittaja on lähtökohtaisesti yksityishenkilönä tehdessään satunnaista ja tilapäistä toimeksiantoa velvollinen hankkimaan tarvittavat Toimeksiannon suoritusvälineet itse. Suorittaja ja Tilaaja voivat kuitenkin keskenään sopia toisin. TaskSharen tarjoaman palvelun kautta ei välitetä Toimeksiannosta syntyviä työkorvauksia, jolloin työkorvauksista syntyvä tarve tulorekisteri-ilmoituksille on Tilaajan ja Suorittajan vastuulla. Suorittaja itse on vastuussa ennakonpidätyksen ilmoittamisesta verottajalle sekä palvelussa ansaitsemiensa työkorvausten määrän ilmoittamisesta verottajalle. TaskSharella ei ole velvollisuutta ilmoittaa tietoja verottajalle.

Tilaaja tilaa Toimeksiannon Palvelussa julkaisemansa toimeksiantoilmoituksen kautta. Suorittaja näkee Palvelussa toimeksiantoilmoituksia. Tilaajan toimeksiantoilmoitus näkyy potentiaaliselle Suorittajalle. Suorittaja voi hakea avoimiin toimeksiantoihin ja Tilaaja valitsee haluamansa avoimeentoimeksiantoon hakeneen Suorittajan. Toimeksianto syntyy, kun Suorittaja on hakenut avoimeen toimeksiantoon ja Tilaaja on valinnut Suorittajan suorittamaan Toimeksiannon. Suorittaja on velvollinen ilmoittamaan ikänsä Tilaajalle tämän sitä kysyessä ennen Toimeksiannon suorittamisen aloittamista. Hakemalla Toimeksiannon suorittajaksi Suorittaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannon, mikäli Tilaaja valitsee hänet Toimeksiannon suorittajaksi. Suorittaja voi perua hakunsa toimeksiantoon niin kauan kuin Toimeksianto on edelleen avoimena Palvelussa. Mikäli Suorittajalle tulee este Toimeksiannon suorittamiseen, Suorittajan tulee ilmoittaa esteestä välittömästi Tilaajalle ja toimia näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Toimeksiannon aikana Suorittaja työskentelee itsenäisesti ilman Tilaajan johtoa ja valvontaa. Tilaaja voi kuitenkin valvoa toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että työn lopputulos on sovitun mukainen. Muutoin kuin kulloinkin sovittua Toimeksiantoa suorittaessaan Suorittaja ei ole Tilaajan käytettävissä. Mikäli Osapuolten välillä ei päästä sopimukseen Toimeksiannon hyväksyntään liittyen, Suorittaja voi ottaa yhteyttä support@taskshare.fi.

Työkorvauksen maksaminen

Työkorvauksen maksaminen on osapuolten välinen asia, josta TaskShare ei ole ohjeista ja opastuksista huolimatta vastuussa. TaskShare ei ole myöskään vastuussa ilmoittamaan verottajalle ja tulorekisteriin tulotietoja, vaikka asiasta ohjeistuksen ja opastuksen antaa. Tuloilmoitukset ovat osapuolten välinen asia.

Erillinen sopimus Suorittajan ja TaskSharen välillä

Mikäli Suorittaja on sopinut erillisen työsopimuksen tai muun Palvelun käyttöön liittyvän sopimuksen TaskSharen kanssa, sovelletaan tällaisen sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen ristiriitatilanteessa ensisijaisesti tällaista erillistä sopimusta ja toissijaisesti näitä Käyttöehtoja.

 1. Myyntiehdot

TaskSharen Palvelussa myydään ilmoitustilaa Toimeksiannoille sekä mahdollistetaan sopivan Suorittajan löytyminen Toimeksiannoille. Kyseessä on siis kauppapaikka/kohtaamispaikka käyttäjille.

Myydystä ilmoitustilasta maksetaan Palvelussa ilmoitettu palvelumaksu, joka maksetaan TaskSharen valitseman maksupalveluntarjoajan kautta. Lisätietoa maksupalveluntarjoajan käyttöehdoista: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Palvelussa ilmoitettu Palvelumaksu veloitetaan, kun Tilaaja valitsee Toimeksiannon Suorittajan.

Palvelumaksua ei palauteta muuta kuin teknisestä viasta johtuvassa tilanteessa ja se on peruutusoikeudeton.

Palvelussa ostettavalla ilmoitustilalla ei ole palautusoikeutta, sillä ilmoitustilasta saatava hyöty on jo vastaanotettu, kun palvelumaksu on maksettu ja Toimeksiannolle on löydetty Suorittaja. Mikäli palvelumaksu tai jokin muu maksu kuitenkin veloitetaan virheellisesti teknisestä tai muusta viasta johtuen, Käyttäjällä on oikeus reklamoida asiasta TaskSharelle osoitteessa https://taskshare.fi sijaitsevassa yhteydenottolomakkeessa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseensupport@taskshare.fi. Käyttäjällä on kaikissa tilanteissa mahdollisuus suorittaa reklamaatio edellä mainituin keinoin.

Päivitetty 20.08.2021