Tietosuojaseloste

Päivitetty 30.03.2021.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ TaskShare Oy (jatkossa TaskShare)

Y-tunnus: 3117134-7

Puhelin: 050 3657875

Verkkopalvelu: www.taskshare.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Jere Syrjälä

puh 0503657875

YHTEYDENOTOT Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla aina yhteydessä TaskShare nasiakaspalveluun seuraavien yhteyksien kautta:

Puhelin: 0503657875

Sähköposti: support@taskshare.fi

Rekisteröidyn kannattaa varautua luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyytensä. TaskShare toteuttaa asiakkaan pyynnön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

3. REKISTERIN NIMI

TaskSharen asiakasrekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat TaskSharen asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.Potentiaalinen asiakkuus syntyy tyypillisesti henkilön ilmaistua kiinnostuksensa TaskSharenpalveluita kohtaan asiakastilaisuuksissa, digitaalisissa palveluissa tai muun henkilökohtaisen kohtaamisen yhteydessä.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTA

TaskSharerekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

•Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

•Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, toimitus ja tuottaminen

•Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

•Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti

•Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen sekä

•Yllä mainittuja tarkoituksia varten tehty segmentointi ja profilointiHenkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan tietosuojalain mukaisiin perusteisiin kuten:

•Sopimus-taiasiakassuhteeseen rekisteröidyn ja TaskSharenvälillä

•TaskSharenoikeutettuun etuun mm. silloin, kun TaskSharekäyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa

•Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiin tai muuhun TaskSharenerikseen pyytämään suostumukseen.Lisäksi TaskSharenhenkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteiseen velvoitteeseen. Tällaisia lakeja ovat mm. kuluttajansuojalaki.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakastiedot:

•nimi

•asiakasnumero

•yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti)

•tilinumero

•verokortin tiedot tai ilmoitettu veroprosentti

•mahdolliset yhteyshenkilöt tai edustajat

•muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi

•sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja markkinointikiellot

Laskutustiedot:

•laskutuksen perusteet

•tiedot maksuista ja maksukäyttäytymisestä

•pankkitiedot

Palvelutapahtumien tiedot:

•tapahtuma-aika

•tapahtuman syy

•asiakaspuhelun nauhoitus

Asiakaskyselyjen tiedot:

•palvelukokemukset

Muut asiakastiedot:

•tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas-ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedotPalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

•käytetyt palvelut

•tilatut julkaisut

•evästeet

•aineistojen lataukset nettipalvelusta

•sivujen selaustieto

•selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä

•laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite

•ip-osoite

•istunnon aika ja kesto

•vierailun ajankohta, toistuvuus ja kestoPalveluiden käytöstä johdetut tiedot:

•analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

Hankitut tiedot:

•Edellä mainittujen tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa saatetaan käyttää ulkopuolisia tietolähteitä, jotka kuvattu tarkemmin alla kohdassa säännönmukaiset tietolähteet.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm.tämän luodessa käyttäjätunnuksen ja salasanan TaskSharen digitaalisiin kanaviinja tämän ottaessa itse yhteyttä TaskShareen.Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin. Evästeiden käytöstä kerrotaan kunkin digitaalisen palvelun käyttöehtojen evästelauseessa.Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys-ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröidyn tietoja ei luovutetaTaskSharenlukuun toimivien vastaanottajien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.

Lakiin perustuvista säilytysaikavelvoitteista merkittävin on kuluttaja-asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite, joka määrittää tietojen säilytysajaksi kymmenen (10) vuotta.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain tietosuojalain mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain tietoihin oikeutetut ja määritellyt käyttäjät pääsevät käsittelemään ylläpitämiään tietoja. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot saa kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti. Mikäli rekisteröidyllä on käytössäänTaskSharentarjoama sähköinen palvelukanava, voi hän päivittää omia tietojaan palvelujen mahdollistamissa rajoissa.Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.

11.3Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on oikeus itse antamiensa tietojen siirtoon toiseen järjestelmään. Palvelut edellyttävät aina sopimuksen tekemistä, jonka yhteydessä tarvittavat tiedot syntyvät uuteen järjestelmään.

Siirtopyyntö voidaan esittää kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.4Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistaminen on mahdollista kuluttaja-asiakkaan tapauksessa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä johtuen TaskSharen velvollisuudesta pitää palkkatietojajälkiselvityksiä varten.Poistopyyntö voidaan esittää kohdassa 2. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

11.5 Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Digitaalisissa palvelukanavissa on mahdollista, että rekisteröidyn antamien tietojen perusteella tarkistetaan automaattisesti esimerkiksi sopimuskelpoisuutta.Automaattista käsittelyä ja sen mukaista päättelyä käytettäessä rekisteröidyllä on sitä oikeus vastustaa, mikäli menettely ei ole välttämätön sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten.Tällaisissa tapauksissa kerrotaan rekisteröidylle vaihtoehtoiset tavat edetä asiansa hoitamisessa muilla kanavilla.

11.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja kieltää se, milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä kohdassa 2 kerrottujen yhteystietojen lisäksiTaskSharensähköisten palvelujen kautta omia tietoja päivittämällä tai sähköisen uutiskirjeen kieltolinkin avulla.

11.7 Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

TaskSharendigitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun.

11.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki

Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Päivitetty 30.03.2021